Tel. +3143-3030694 [email protected]
Ons Team

Wie zijn wij?

Het praktijkcentrum voor orthopedagogiek en psychologie IE Quest kan de oplossing bieden. Hoogbegaafdheid hoeft geen probleem te zijn. Het is een bijzonder talent dat soms voor problemen kan zorgen. Het herkennen en erkennen van hoogbegaafdheid in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw kind is dan ook van wezenlijk belang de problemen op te lossen – of voor te blijven – zodat zijn of haar talenten ten volle benut kunnen worden.

Ons praktijk- en onderzoekscentrum voor hoogbegaafdheid biedt ondersteuning en begeleiding aan hoogbegaafde kinderen en hun ouders uitgaande van de hulpvraag. De visie van IE Quest is kort en duidelijk: iedereen mag zijn wie hij of zij is en heeft het recht zich te ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden.

Team – samenstelling

IE Quest is een klein maar zeer betrokken team en bestaat uit deskundigen met een ruime ervaring in het werken met kinderen en jong volwassenen.

Ons team bestaat uit:

 • orthopedagoog
 • psychologisch medewerker – complementair – natuurgeneeskundig
 • pedagogisch medewerker
 • sociaal pedagoog
 • toegepast psycholoog
 • logopedist

De praktijk is aangesloten bij het NVO en BATC. Dit betekent dat wij staan voor kwaliteit van de door ons geleverde zorg.

Even voorstellen… onze teamleden

drs. W.J.L. Bosch-Sthijns (Winny)
Orthopedagoog NVO
Directeur IE Quest
AGB-code 94101630
SKJ geregistreerd

Winny Bosch-Sthijns

Ik ben gelukkig getrouwd en moeder van twee geweldige hoogbegaafde kinderen, die inmiddels volwassen zijn. Het beroep onderwijzeres heeft mij van jongs af aan aangetrokken, dus ben ik na de lagere school naar de Havo gegaan. Tijdens de brugklas van deze opleiding heb ik de eerste prijs voor het vak Nederlands behaald. Daarna ben ik de opleiding tot leerkracht aan de Kath. Pedagogische Academie te Maastricht gaan volgen. Ook deze opleiding heb ik met een zeer goed resultaat voor het vak Nederlands afgesloten.

Toch viel mijn keuze niet op het volgen van een studie maar wilde ik praktisch aan de slag. Ik kreeg direct werk in het onderwijs, eerst bij lichamelijk gehandicapten te Maastricht en vervolgens aan de Basisschool te Cadier en Keer en later in Wijlre.

Mijn voorliefde voor de Nederlandse Taal bleef latent aanwezig door het volgen van allerlei cursussen gericht op het taal/lees onderwijs. Ik heb altijd graag gestudeerd. Na de geboorte van mijn kinderen ben ik tijdelijk gestopt met werken. In deze periode ben ik begonnen met het schrijven van gedichten.

Je wordt je door je kinderen meer bewust van het leven zelf in al zijn facetten. Mijn levensvisie is dat je als mens en persoon met alle emoties erbij mag horen. Mijn ideaal is het dat het voor ieder mens van belang is gelukkig te zijn /worden.

Deze visie heeft mij aangezet tot het inzetten voor hoogbegaafde kinderen in het bijzonder. Juist deze doelgroep staat vaak alleen en wordt onderkend. Ik heb daarom de doctoraal opleiding gevolgd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, richting Orthopedagogiek, Onderwijs- Leerproblemen.

Met IE Quest wil ik uitstralen dat kinderen zijn mogen wie ze zijn. Dat ze zichzelf kunnen ontplooien met al hun talenten in veiligheid en vertrouwen of het nu gaat om een hoogbegaafd kind, een kind met leerproblemen, zoals dyslexie of gedragsproblemen.

Ik ben bevoegd voor het geven van sociaal emotionele cursussen vanuit “de stad van Axen” en “leefstijl”. In het kader van Hoogbegaafdheid en mijn wetenschappelijke opleiding vind ik ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek van belang. Hiervoor werken we nauw samen met de Universiteiten van Maastricht en Nijmegen.

Ik heb samen met het SLO/CPS gewerkt aan projecten als
– Pilotproject Hoogbegaafde Zorgleerling Maastricht (coördinator)
– Warme overdracht hoogbegaafde leerling van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs

Ik ben geregistreerd bij het NVO, SKJ en de Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers.
Verder schrijf ik artikelen, verhalen en gedichten (publicaties).

Bevoegdheden en werkzaamheden Winny Bosch-Sthijns
Bevoegdheden

 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzeres: 3 juni 1980
 • Katholieke Pedagogische Academie te Maastricht: a t/m k en r
 • Akte van bekwaamheid Katechese-Katechetiek voor volledig bevoegd onderwijzeres: 24 april 1980
 • Certificaat Verkeersonderwijs: 28 maart 1979
 • Integratie Voorbereidende Bijscholingscursus (IVB): 24 juni 1982
 • Nascholingscursus ‘Speerpunt Lezen’: mei 1987
 • Pedagogisch Didactisch Onderzoek Lezen (PDO-Lezen): 13 juni 1995
 • PDO-Begrijpend/ Studerend Lezen: 21 maart 1996
 • Onderwijs aan het jonge kind: Oriëntatiecursus: 10 december 1997
 • Training Advies, Ondersteuning, Voorlichting over hoogbegaafdheidsproblematiek – HINT Limburg
 • Pedagogiek Fontys Hogescholen te Sittard: 2e graad 8 januari 2001, 1ste graad en aantekening diagnostiek 15 januari 2002
 • Cursus ‘Sociale vaardigheden aan de hand van de axenroos’ en ‘Bejegeningsmethode’: Relatiestudio Gent, 27 januari 2002
 • Doctoraal examen orthopedagogiek: Faculteit der psychologie en Pedagogiek – 21 maart 2005. Verklaring omtrent bevoegdheid tot het doen van psychodiagnostisch onderzoek. Doctoraal scriptie ‘De rol van de leesstrategie “Het maken van Gevolgtrekkingen” bij Begrijpend Lezen’.
 • NVO lidmaatschap: januari 2004, registratienummer 7369
 • Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers lidmaatschap
 • NVO registratie: Basis Orthopedagoog – mei 2005, gerechtigd tot het voeren van de titel Orthopedagoog NVO, lidnummer 7369
 • NVO registratie: Basisaantekening Diagnostiek – augustus 2005, registratienummer B0431
 • Beelddenken in de praktijk: maart 2007
 • Nascholingscursus DSM IV voor kinderen: Rino zuid december 2007
 • SKJ registratie, registratienummer 120005462: november 2017
 • Handelingsgericht onderzoek bij kinderen met (het vermoeden van) Hoogbegaafdheid plus ASS: Agnes Burger februari 2018
 • Hechting en opvoeding (leergang hoogbegaafdheid): Rino zuid september 2018
 • Therapeutische interventies (leergang hoogbegaafdheid): Rino zuid september 2018

Werkzaamheden

 • IE Quest: praktijk en onderzoeksbureau voor orthopedagogiek – 4 april 2002. Directeur – orthopedagoog. Ons team bestaat uit deskundige en gespecialiseerde mensen met o.a. onderwijsbevoegdheid, sociaal pedagoog, toegepaste psycholoog, kindercoach hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Onze specialisatie is hoogbegaafdheid, maar ook andere leer- en gedragsproblematiek, zoals dyslexie – ADHD – selectief mutisme – ASS. Wij verzorgen diagnostiek, ontwikkelen materialen, geven begeleiding, zowel op locatie als in de praktijk individueel en in groepsverband en ouderbegeleiding. We geven groepsbegeleiding rondom de sociaal emotionele ontwikkeling bij hoogbegaafde kinderen. Deze begeleiding hebben we zelf ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Maastricht in het kader van wetenschappelijk onderzoek . We hebben een speciale groep voor hoogbegaafde kinderen opgezet, onze Denk Quest groepen als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs of als alternatief binnen het passend onderwijs voor de Basisschool. Daarnaast verzorgen we voorlichting (workshops – lezingen), trainingen voor leerkrachten van Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs.
 • Naast de praktijkgerichte werkzaamheden vind ik het innovatieve traject “samenwerking bevorderen met betrokken instanties” belangrijk.
 • Samen met Richelle zijn we erkende DHH adviseurs en verzorgen hiervoor o.a. cursussen.
 • Bij Mosalira/ dienstencentrum werk ik als specialist hoogbegaafdheid en verzorg ik o.a. plusgroepen.
 • Regelmatig heb ik gastlessen verzorgd aan de Universiteit in Maastricht: Kinder- en Jeugdpsychopathologie.
 • Coördinator Pilotproject hoogbegaafde zorgleerling LVO-Maastricht geweest: in samenwerking met CPS – maart 2002, waaronder het ontwikkelen van een eigen signaleringslijst.
 • Project ‘Hoogbegaafde leerlingen op school: een doorlopende lijn van PO naar VO’: februari 2005. Op contractbasis voor CPS – SLO.
 • Deelname aan allerlei activiteiten rondom het hoogbegaafde kind: brainstormen over de examenregeling rondom Hoogbegaafdheid in september 2005, studiemiddag met Joan Freeman.
 • Deelname aan Expertmeeting CPS/SLO: lezing verzorgd over het Pilotproject in Maastricht en deelname aan intervisie van het CBO Nijmegen.
 • Gewerkt bij het CPS – hoogbegaafdheid en regio Zuid.
 • Fontys master Sen Hoogbegaafdheid mee ontwikkeld en als docent betrokken bij het gehele ontwikkeltraject.
 • Verschillende publicaties in o.a. Talent, Remediaal (zie ook publicaties)

Ik werk samen met het CBO te Nijmegen. Het CBO Nijmegen heeft een afdeling in Antwerpen te België opgericht. Het CBO (Centrum Begaafdheids Onderzoek) is een orgaan waar naast diagnostiek bij kinderen, wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hoogbegaafdheid plaatsvindt. Ouders en instellingen kunnen hier tevens terecht voor informatie over hoogbegaafdheid.

Het CPS is gerelateerd aan het Voortgezet Onderwijs, het SLO voor het Primair Onderwijs. Beide organen voeren gezamenlijk het Landelijk Informatiepunt Hoogbegaafdheid, waar ouders en instellingen allerhande informatie over hoogbegaafdheid kunnen opvragen dan wel ondersteund kunnen worden. Deze organisaties werken vaker in opdracht voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ik geniet, mede door het werken (of samenwerking) voor deze organisaties landelijke bekendheid. Deze bekendheid reikt ook over de grens naar België toe. Mijn naam en kennis komt terug op internetsites, zie link http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be. Tevens kan ik begeleiding van cliënten op scholen in België/ grensstreek verzorgen, o.a. te Maaseik.

Erkenning Bureau Jeugdzorg: regionaal in Limburg op het gebied van begeleiding en diagnostiek rondom Hoogbegaafdheid.

Richelle Wolters-Bosch
Sociaal Pedagoog
Master Beelddenken
Directeur IE Quest
AGB-code 94103692
registraties: SKJ – BPSW

Richelle Wolters-Bosch

Mijn naam is Richelle Wolters-Bosch. In juli 2014 ben ik afgestudeerd aan Zuyd Hogeschool te Sittard als Social Worker. Met als uitstroomprofiel Sociaal Pedagoog. Inmiddels samenwonend en getrouwd. Ik heb een hond als huisdier die ook ingezet kan worden binnen begeleidingen.

Sinds september 2013 ben ik werkzaam bij IE Quest waar ik vele takken van de hoogbegaafdheid heb mogen leren kennen. Ik heb hier al veel werkervaring op gedaan en een grote persoonlijke groei gemaakt. Er vielen veel puzzelstukjes in elkaar waardoor ik ontdekte dat hier mijn roeping lag om kinderen die begaafd zijn te helpen met hun hulpvragen.

Ik heb al veel cursussen/opleidingen gevolgd van coach hoogbegaafdheid tot sociaal emotioneel de mindset van kinderen maar ook het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).

Daarnaast heb ik de masteropleiding afgerond van Master Beelddenken en hiermee heb ik mij gespecialiseerd in beelddenken en het vaststellen van beelddenkers. Tevens heb ik ook de masteropleiding kinderen lezen en begrijpen afgerond. In deze opleiding heb ik geleerd tekeningen te analyseren en inzichten te krijgen ondersteunend kunnen werken bij de begeleidingen.

Er staan nog veel meer opleidingen en cursussen op de planning om mijn kennis nog meer uit te breiden en in te zetten binnen het werken bij IE Quest om zo nog meer zorg op maat te kunnen leveren. 

Daarnaast heb ik een passie voor dieren en met name honden. Ik ben van thuis uit opgegroeid met honden en heb zelf ervaren dat je hier makkelijk je verhaal bij kwijt kunt zonder dat de hond oordeelt. Dit wekte interesse op om hier meer mee te kunnen doen dan alleen je verhaal kwijt te kunnen maar ook daadwerkelijk aan leerdoelen te kunnen gaan werken.

Ik heb cursussen gevolgd voor Spiegelen met Honden. Hierin werd mijn passie voor honden ingezet in het werkveld en heb ik via ervaringsleren modules hiervoor afgerond. Via een hond samen met het kind werken aan leerdoelen, ontdekken van kwaliteiten en dat het kind zelf kan ervaren wat er op deze dag belangrijk is. Honden reageren namelijk op emoties van die dag.

Certificaten / specialisme Richelle Wolters-Bosch
Certificaten/ specialisme

 • Ehbo diploma behaald in 2014
 • Leren door zien cursus gericht op beelddenken
 • certificaat deelname HS Zuyd module therapie met dieren
 • Opleiding tot spiegeltrainer (spiegelen met honden) module A B en C, waarin het werken met honden centraal staat: de kant van coaching maar ook het lezen van je hond
 • O&O module A-B-C, opleiding tot instructeur voor honden
 • Hechting en Opvoeding (leergang Hoogbegaafdheid) (Mia Frumau)

Bernd Bosch
Pedagogisch medewerker
Jongerencoach
Coach Hoogbegaafdheid

Bernd Bosch

Bernd werkt al meerdere jaren bij IE Quest. Hij staat bekend om zijn specifieke manier van omgang met de jongeren. Bernd kan met humor en zijn enorm brede kennis de kinderen bereiken.

Hij is sterk in vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Zijn invalshoeken kunnen variëren van gamen, denkspellen tot kennis op gebied van computers.

Bernd is een creatief denker die aanpakkaarten ontwikkeld passend bij wat het kind op dat moment nodig heeft.
Ook heeft hij de verhaalkaarten gemaakt en geïllustreerd bij de methode Sova Quest. De hobby’s zijn gamen, DND, Larp-en en veel met muziek.

Marcia Willems
Toegepast Psycholoog
Registraties: SKJ / NBTP / KABIZ

Marcia Willems

Marcia woont samen met haar verloofde en haar kat en hond in Epen en is sinds 2019 Toegepast Psycholoog bij IE Quest en heeft in 2023 haar EVC behaald. Nadat Marcia in 2013 het VWO in Gulpen heeft afgerond is zij psychologie gaan studeren op de Universiteit van Tilburg. Hoewel de theoretische stof haar zeer aansprak, miste Marcia in deze opleiding de koppeling naar de praktijk.

Om toch deze koppeling te kunnen maken, besloot zij om na het eerste jaar over te stappen naar de opleiding Toegepaste Psychologie op Fontys Hogescholen in Eindhoven. In deze opleiding leerde zij de theoretische kennis die zij had te vertalen naar de alledaagse praktijk. Nadat Marcia in haar derde leerjaar van de opleiding haar praktijkstage heeft gedaan, is haar passie voor en interesse in de hoogbegaafde doelgroep gegroeid. Dit heeft haar gemotiveerd om ook haar afstudeerscriptie over deze doelgroep te schrijven.

Met deze scriptie heeft Marcia haar HBO-bachelor afgrond. Sinds haar afstuderen is Marcia een vast onderdeel van dit team. Naast haar werk bij IE Quest, besteed Marcia haar tijd graag aan het maken van muziek, zingen, tekenen en aan het lezen van boeken.

Gonnie Krol
Kernvisie – specialist
Logopedist

Gonnie Krol

Tekst volgt.

Floris van Wilgenburg
Coach
Gespecialiseerd in buiten activiteiten

Floris van Wilgenburg

Tekst volgt.

Team IE Quest biedt ook stagebegeleiding

IE Quest begeleidt stagiaires van o.a.

 • Universiteit Maastricht Gezondheidswetenschappen
 • Fontys Orthopedagogiek
 • Fontys Toegepaste Psychologie