OVER ONS

MISSIE EN VISIE


IE Quest staat voor de zoektocht naar intelligentie en emotie en stelt het kind daarin centraal. Ieder kind is uniek dus moet de zorg voor het kind op maat gemaakt zijn. IE Quest zoekt naar de juiste aanpak met respect voor het kind en zijn/haar omgeving. IE Quest helpt kinderen met leer en/of sociaal-emotionele problemen en is gespecialiseerd in begaafdheidsproblematiek.


Het iedere keer weer zoeken naar de juiste oplossing voor een kind heeft er toe geleid dat IE Quest een zeer gevarieerd aanbod heeft in zowel onderzoekvormen als begeleidingsvormen.


IE Quest is gespecialiseerd in Hoogbegaafdheid in al zijn facetten. Ons aanbod binnen de hulpverlening is dan ook breed te noemen van het diagnosticeren en begeleiden van hoogbegaafde kinderen, rekening houdend met eventuele co-morbiditeit (autisme, ADHD, psycho/sociale problematiek, beelddenken e.d.) tot het functioneren binnen hun (gezin-school)systeem.

 Onze missie

Denk in mogelijkheden 


IE Quest biedt binnen de Jeugdwet begeleiding individueel en begeleiding groep (arrangementen begeleiding Jeugd). Tevens is er de mogelijkheid voor begeleiding individueel en groep binnen de arrangementen WMO / PGB / WLZ.

Daarnaast biedt IE Quest binnen de alternatieve geneeskunde therapie, behandeling, coaching en begeleiding.


Onze trajecten zijn steeds inhoudelijk gericht op:


• Zorg op maat bieden

• werken aan de individuele doelen

• vertrouwelijke relatie opbouwen

• respectvolle benadering

• acuut ingrijpen wanneer er een probleem voorvalt

• veiligheid creëren en behouden

• veilige leeromgeving creëren

• leren van elkaar

• sociale vaardigheden leren en toepassen

• kwaliteiten en valkuilen


De begeleiding kan zich ook richten op het systeem rondom de cliënt en de invloed van het systeem op de cliënt en zijn problematiek. Met het systeem wordt bedoeld de directe en indirecte omgeving van de cliënt: gezin, familie, school, verenigingen, vrienden etc.

Ouder- gezinsbegeleiding of behandeling wordt op basis van de hulpvragen van de ouders ingezet. Hier zijn verschillende manieren in mogelijk. Er kan gekozen worden om in het gezin mee te draaien en te observeren en aan de hand daarvan een plan met doelen op te stellen.


Bij genoeg aanmeldingen kan er ook een oudercursus worden gegeven waar ook ouders ervaringen met elkaar kunnen delen. Ook kan er gekozen worden om een begeleiding of behandeling naar de ouders toe te geven, gericht op opvoedingsproblemen in het gezin.


Aandachtspunten binnen ouder/ gezinsbegeleiding of behandeling:

• handvaten aanbieden aan ouder

• alternatieve gedragswijzen oefenen in thuissituatie

• inspelen op de hulpvragen

Groepsbegeleiding of behandeling:

Deze richt zich op het in balans brengen van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. In een groep van peers wordt aan de individuele doelen van het kind gewerkt. Samen van elkaar leren en ervaringen delen zijn in deze van belang.

Binnen deze vormen van begeleiding/ behandeling is er speciale aandacht voor:

• samenwerken met anderen en toch je individuele proces bevorderen.


Mogelijkheden hiertoe zijn:

– Denk Quest: een groepsbegeleiding gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling met de sterkte van de contacten met peers (ontwikkelingsgelijken).

– Self Quest: een zorgaanbod voor (hoog)begaafde kinderen en jong adolescenten, die in het onderwijs zijn uitgevallen. Dit in nauwe samenwerking met het onderwijs en hun omgeving.

– Mind Quest: een training voor (hoog)begaafde kinderen gericht op sociale vaardigheden, relaties in combinatie met het denken in beelden, waarbij ook ouderbegeleiding gegeven wordt. Dit aanbod kan ook specifiek gericht zijn op tieners,  Jongeren Quest.

– WLS groep: samenwerken met ontwikkelingsgelijken op een hoger niveau, waarbij het leren leren, leer – en werkstrategieën uitgangspunten zijn. Deze vorm van begeleiding is uitermate geschikt voor de kinderen die in het Voortgezet Onderwijs zitten en moeite hebben met plannen, huiswerk maken en/of hun intrinsieke motivatie.

– Begeleiding met hond: Binnen deze begeleiding staat het spiegelen met honden centraal. Spiegelen met honden heeft betrekking op communicatie, motivatie en je eigen rol. Spiegelen betekent eigenlijk het onbewuste gedrag bewust maken door een spiegel voor te houden. De honden staan metafoor voor deze spiegel.

"Dat iets simpel lijkt, betekent nog niet dat het makkelijk is om te doen."

Binnen de praktijk werkt IE Quest met kinderen en jongeren.


IE Quest richt zich ook sterk op samenwerking met het onderwijs, de school van het kind.


IE Quest is gespecialiseerd in het werken met begaafde kinderen binnen passend onderwijs en kan op deze wijze ook ondersteuning bieden aan de leerkrachten. 


IE Quest is bekend met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid.Samenwerking:


IE Quest werkt samen met diverse organisaties en praktijken in de regio en daarbuiten.


Vanaf 1-1-2023 heeft IE Quest een contract binnen de jeugdwet voor Maastricht Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Oostelijke Mijnstreek in samenwerking met Intenso Plus Geleen. 


Tevens is IE Quest gecontracteerd voor JENS, Noord – Midden Limburg Oost en Noord – Midden Limburg West.
Locatie:


IE Quest heeft twee superleuke locaties in Maastricht en in Heerlen.

We bieden begeleiding en behandeling ook aan in de thuis- en/of schoolomgeving.

We kunnen hierdoor nog beter aansluiten bij de hulpvraag van het kind en zorg op maat bieden binnen de professionaliteit en kwaliteit die u van ons gewend bent