ZORGAANBOD

DIAGNOSTIEK


Introductie diagnostiek


Wij werken binnen de diagnostiek handelingsgericht volgens de NVO-richtlijnen. Binnen de praktijk is naast het onderzoek naar Hoogbegaafdheid ander onderzoek mogelijk. Wij zijn ook bevoegd tot het doen van onderzoek naar signalen van dyslexie en dyscalculie, het signaleren van beelddenken en stoornissen in het autistisch spectrum en AD(H)D, Hechting, schooltrauma. 

Wanneer onderzoek wenselijk is, zal dit in samenwerking met IE Quest Coaching zijn.


Meer informatie kunt u vinden op www.iequest-coaching.nlMogelijkheden Diagnostisch onderzoek


Binnen IE Quest wordt onderzoek gedaan naar de intelligentie, het persoonsbeeld, didactisch onderzoek, signaleren van beelddenken, aandacht/ concentratie, werkgeheugen, informatieverwerking.


Wij maken gebruik van verschillende intelligentie testen afhankelijk van de leeftijd van het kind. Bij jonge kinderen, tot de 6 jaar, wordt gebruik gemaakt van de WPPSI IV en/of SON-R. Deze testen bestaan uit verschillende subtesten, al dan niet afhankelijk van het taalniveau van het kind. Van 6 tot 16 jaar kan gebruik gemaakt worden van de WISC V. Van 5 tot 11 jaar kan er ook gebruikt gemaakt worden van de KIQT+. Vanaf 17 jaar maken we gebruik van de WAIS. Tenslotte wordt er nog gebruik gemaakt van de GIT. Deze test kan vanaf 16 jaar gebruikt worden, ook voor volwassenen.

Het persoonsbeeld van een kind wordt in kaart gebracht aan de hand van vragenlijsten. Er zijn vragenlijsten die worden ingevuld door het kind zelf, maar ook door ouders en leerkrachten, om een compleet beeld te krijgen van het functioneren en het gedrag van een kind. Ook zijn er vragenlijsten die specifiek gericht zijn om bijv. faalangst of autisme vast te stellen of uit te sluiten.


Onder didactisch onderzoek worden onderzoeken verstaan dat gericht zijn op de schoolvakken, technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling. Dit kan van belang zijn bij de overweging om te versnellen. Door didactisch door te toetsen kan vastgesteld worden waar het niveau van een kind zich bevindt.


Voor aandacht en concentratie zijn er testen die de selectieve aandacht, volgehouden aandacht en het werkgeheugen meten.BeelddenkenIeder mens denkt vanaf zijn geboorte volledig in beelden. Een baby kan immers nog geen gebruik maken van de taal. Gaandeweg leert een kind praten, hierbij wordt er een koppeling gemaakt tussen de beelden en woorden. Wanneer dit proces zich verder ontwikkelt gaat het denken in beelden steeds verder over in het denken in taal.Er zijn ook mensen die denken in beelden, de taal dient bij hen als ondersteunend. Deze manier van denken wordt beelddenken genoemd. Beeldenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Bij deze manier van denken worden meerdere zaken tegelijkertijd zichtbaar. Een beelddenker overziet snel het geheel en heeft snel een oplossing. Het onder woorden brengen van die oplossing kan echter een probleem opleveren.


Om zijn ruimtelijk beeld te kunnen verwoorden, moet een beelddenker zichzelf buiten het beeld of het gebeuren plaatsen. Hij bekijkt dan het beeld en verwoordt wat er afspeelt. Woorden moeten vertaald worden naar beelden om ze te kunnen begrijpen en beelden moeten vertaald worden naar woorden om ze te kunnen uitleggen Dit is de enige manier waarop een beelddenker kan functioneren.


Kenmerken van beelddenkers:


  • beelddenkers hebben moeite met het vasthouden van hun aandacht bij een onderwerp omdat zij heel snel associaties maken;
  • beelddenkers zijn zeer gevoelig voor sfeer en stemming;
  • beelddenkers hebben moeite met het verwoorden van emoties en belevenissen;
  • beelddenkers hebben moeite met het aanbrengen van structuur.Om een kind optimaal te kunnen begeleiden is het van belang om te weten of het een beelddenker is. Het onderzoek(signalering) hiervoor wordt afgenomen met behulp van het “Wereldspel”. Dit bestaat uit een gestandaardiseerde set van materialen. Het wereldspel bestaat uit 160 elementen. Deze zijn verdeeld in een achttal categorieën waaronder huizen, bomen, mensen, dieren en voertuigen. Het kind krijgt de opdracht om een dorp te bouwen, hiervoor krijgt hij maximaal 20 minuten tijd.
Aan de hand van de bouwstijl kan bepaald of de onderzochte een beelddenker is. Dit wordt ondersteund door een didactisch onderzoek.
Bij IE Quest kan beelddenken begeleid worden en het ontwikkelen van de benodigde materialen verzorgd worden.