Tel. +3143-2086000 info@iequest.nl

Zorgaanbod

Diagnostiek

Introductie diagnostiek

Wij werken binnen de diagnostiek handelingsgericht volgens de NVO-richtlijnen. Binnen de praktijk is naast het onderzoek naar Hoogbegaafdheid ander onderzoek mogelijk. Wij zijn ook bevoegd tot het doen van onderzoek naar signalen van dyslexie en dyscalculie, het signaleren van beelddenken en stoornissen in het autistisch spectrum en ADD, Hechting, schooltrauma.

Bij Hoogbegaafdheid spreken we regelmatig over het ‘grijze gebied’ tussen kenmerken van Hoogbegaafdheid en andere problematieken, zoals Autisme, ADD, dyslexie, faalangst. Gedragsproblemen kunnen voortkomen uit hoogbegaafdheid, maar kunnen ook te maken hebben met bijvoorbeeld ADD (hyperactiviteit) of vormen van autisme.

Het is van groot belang een juiste diagnose te stellen. In sommige gevallen vindt er ook
een overlap plaats in gedragskenmerken. Een goede diagnose is daarom van belang om een scheiding te kunnen aanbrengen in hoogbegaafdheid en ADD of vormen van autisme en de daaruit voortvloeiende begeleiding erop af te stemmen. Juist hierin ligt onze kracht, kennis en specialisme.

We verrichten onderzoek op sociaal cognitief gebied, sociaal emotioneel gebied en persoonlijkheid, sensomotorisch gebied, didactisch gebied, aandacht/ concentratie en geheugen/ informatieverwerking. Bij het doen van onderzoek bij kinderen is het van belang dat kinderen zich veilig voelen. Vandaar dat binnen IE Quest de mogelijkheid bestaat voor ouders om bij het testen aanwezig te zijn.

Ons doel is niet om kosten wat kost een test af te nemen, maar om een gedegen beeld te krijgen van de capaciteiten van een kind.

Hoogbegaafdheid
Diagnostiek is niet alleen het uitvoeren van testen, maar nog belangrijker het interpreteren ervan. Zeker bij hoogbegaafde kinderen zijn er specifieke dingen waar op gelet wordt, zowel bij het observeren van het kind in de testsituatie als bij het interpreteren van de scores.

Voor dat een kind onderzocht wordt, vindt er een gesprek plaats met ouders, waarin de hulpvraag naar voren komt. Er wordt een anamnese gemaakt van het kind, een overzicht van bijzonderheden van de geboorte tot nu. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over wat er verder moet gebeuren en wat de mogelijkheden zijn.

Mogelijkheden diagnostisch onderzoek

Binnen IE Quest wordt onderzoek gedaan naar de intelligentie, het persoonsbeeld, didactisch onderzoek, signaleren van beelddenken, aandacht/ concentratie, werkgeheugen, informatieverwerking.

Wij maken gebruik van verschillende intelligentie testen afhankelijk van de leeftijd van het kind. Bij jonge kinderen, tot de 6 jaar, wordt gebruik gemaakt van de SON-R. Deze test bestaat uit verschillende subtest, die onafhankelijk van het taalniveau van het kind, te maken zijn. Van 6 tot 16 jaar kan gebruik gemaakt worden van de WISC V.

Deze test wordt binnen onze praktijk het meest gebruikt. Tenslotte wordt er nog gebruik gemaakt van de GIT. Deze test kan vanaf 16 jaar gebruikt worden, ook voor volwassenen.

Het persoonsbeeld van een kind wordt in kaart gebracht aan de hand van vragenlijsten. Er zijn vragenlijsten die worden ingevuld door het kind zelf, maar ook door ouders en leerkrachten, om een compleet beeld te krijgen van het functioneren en het gedrag van een kind. Ook zijn er vragenlijsten die specifiek gericht zijn om bijv. faalangst of autisme vast te stellen of uit te sluiten.

Onder didactisch onderzoek worden onderzoeken verstaan dat gericht zijn op de schoolvakken, technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling. Dit kan van belang zijn bij de overweging om te versnellen. Door didactisch door te toetsen kan vastgesteld worden waar het niveau van een kind zich bevindt.

Voor aandacht en concentratie zijn er testen die de selectieve aandacht, volgehouden aandacht en het werkgeheugen meten.

TOM (Theory of Mind) diagnostiek
Het begrip TOM “Theory of Mind” heeft betrekking op de cognitieve vaardigheid aan jezelf en anderen gedachten, gevoelens, ideeën en intenties toe te schrijven en op basis daarvan te anticiperen op het gedrag van anderen. Het verwerven van deze vaardigheid lijkt een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van sociaal vaardig gedrag bij kinderen.

De TOM test-R wordt gebruikt bij het onderzoek van de sociaal-cognitieve ontwikkeling van kinderen. Te denken valt aan kinderen die tekort schieten in sociale situaties in omgang met anderen. Via de TOM test-R kan er vastgesteld worden bij kinderen van 4 tot 12 jaar in hoeverre zij over sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit beschikken. In combinatie met andere signaleringsinstrumenten kan er gekeken worden of er mogelijkerwijs sprake is van een problematiek in het Autistisch Spectrum (signalering).

De kinderen die onze praktijk binnenkomen hebben vaak een stempel meegekregen op het gebied van autisme, ADHD, contactstoornissen of sociaal-onvaardig gedrag. IE Quest kan middels deze test zien of dit een juiste diagnose is of niet. Indien er wel sprake is van sociaal-vaardig gedrag, die in de omgeving door negatieve factoren niet goed naar voren is gekomen, kan de begeleiding van het kind geboden worden vanuit het juiste oogpunt.

Als een kind uitvalt op een of meerdere bouwstenen van de TOM, biedt IE Quest gerichte begeleiding of behandeling aan. Zijn de signalen te alarmerend dan verwijzen wij alsnog door naar andere instanties.

Beelddenken
Ieder mens denkt vanaf zijn geboorte volledig in beelden. Een baby kan immers nog geen gebruik maken van de taal. Gaandeweg leert een kind praten, hierbij wordt er een koppeling gemaakt tussen de beelden en woorden. Wanneer dit proces zich verder ontwikkelt gaat het denken in beelden steeds verder over in het denken in taal.

De meeste mensen denken vooral in taal, de beelden die zij zien zijn alleen ter ondersteuning van hun denkproces. Deze manier van verbaal denken zou men taaldenken kunnen noemen. Het taaldenken wordt ondersteund door het beelddenken, men kan dan van beide denkwijzen gebruik maken.

Er zijn ook mensen die denken in beelden, de taal dient bij hen als ondersteunend. Deze manier van denken wordt beelddenken genoemd. Beeldenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Bij deze manier van denken worden meerdere zaken tegelijkertijd zichtbaar. Een beelddenker overziet snel het geheel en heeft snel een oplossing. Het onder woorden brengen van die oplossing kan echter een probleem opleveren.

Om zijn ruimtelijk beeld te kunnen verwoorden, moet een beelddenker zichzelf buiten het beeld of het gebeuren plaatsen. Hij bekijkt dan het beeld en verwoordt wat er afspeelt. Woorden moeten vertaald worden naar beelden om ze te kunnen begrijpen en beelden moeten vertaald worden naar woorden om ze te kunnen uitleggen Dit is de enige manier waarop een beelddenker kan functioneren.

Kenmerken van beelddenkers:

  • beelddenkers hebben moeite met het vasthouden van hun aandacht bij een onderwerp omdat zij heel snel associaties maken;
  • beelddenkers zijn zeer gevoelig voor sfeer en stemming;
  • beelddenkers hebben moeite met het verwoorden van emoties en belevenissen;
  • beelddenkers hebben moeite met het aanbrengen van structuur.

Om een kind optimaal te kunnen begeleiden is het van belang om te weten of het een beelddenker is. Het onderzoek(signalering) hiervoor wordt afgenomen met behulp van het “Wereldspel”. Dit bestaat uit een gestandaardiseerde set van materialen. Het wereldspel bestaat uit 160 elementen. Deze zijn verdeeld in een achttal categorieën waaronder huizen, bomen, mensen, dieren en voertuigen. Het kind krijgt de opdracht om een dorp te bouwen, hiervoor krijgt hij maximaal 20 minuten tijd.

Aan de hand van de bouwstijl kan bepaald of de onderzochte een beelddenker is. Dit wordt ondersteund door een didactisch onderzoek.

Bij IE Quest kan beelddenken begeleid worden en het ontwikkelen van de benodigde materialen verzorgd worden.