Tel. +3143-2086000 info@iequest.nl

Zorgaanbod

Begeleiding & behandeling

Begeleiding en behandeling

Individueel

IE Quest biedt verschillende vormen van begeleiding en/ of behandeling, zowel in groepsverband als individueel gericht aan. Deze begeleiding/ behandeling is toegespitst op de problematiek van het betreffende kind. Begeleiding kan op locatie of in de praktijk gegeven worden binnen het systeem (school – gezin – omgeving) van het betreffende kind.

De begeleiding/behandeling is gericht op

 • sociaal emotioneel (faalangst, hechting, (school)trauma, perfectionisme, zelfvertrouwen, zelfbeeld, mindset…)
 • leer-/ gedragsproblematiek van het kind
 • sociaal cognitieve training (TOM)
 • didactiek/ vakgericht
 • breintraining (Brein Quest) en beelddenken
 • het ontwikkelen van leerstrategieën (leren leren)
 • het bieden van structuur en planning

Binnen de begeleiding / behandeling staat het bieden van “Zorg op Maat” centraal. De begeleiding/ behandeling richt zich dan ook op het leren omgaan met de problemen voortkomend uit hoogbegaafdheid, leren plannen, zelfredzaamheid, communicatie en het begeleiden bij de integratie in de samenleving (omgeving en school).

Voor de begeleiding / behandeling binnen school kan er een plan van aanpak opgesteld gericht op de problematiek van het kind, aanpassing van de werkomgeving en coaching van de leerkrachten. Er wordt gewerkt via de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek (NVO), waarbij handelingsplannen voor ouders en school (samenwerking binnen passend onderwijs) gemaakt worden afhankelijk van de hulpvraag.

Inhoudelijk richt zich de begeleiding op didactisch gebied en wordt vakgericht gegeven. Dit kan voor het Basisonderwijs inhouden de vakgebieden lezen, taal/ spelling, rekenen, schrijven. Binnen het Voortgezet Onderwijs richten we ons meer overkoepelend op het leren zelf en studievaardigheden.

We werken aan een cognitieve gedragsverandering bij het kind zelf, zodat het zelf verantwoording gaat dragen voor zijn handelen en zelf leert omgaan met zijn hoogbegaafdheid.
Aandachtspunten zijn leerstrategieën, werkhouding, structuur en planning, waarbij het sociaal, emotioneel welbevinden van het kind voorop staat.

Wij zijn gespecialiseerd in het werken met hoogbegaafde kinderen. We geven ook begeleiding aan kinderen met andere leer- en gedragsproblemen, zoals dyslexie, autistiform gedrag, ADD.

Er bestaat de mogelijkheid voor het volgen van specifiek gerichte begeleiding:

 • psychologische behandeling
 • gedragstherapie
 • Ouderbegeleiding (gezinsgericht)
 • Volwassenen met begaafdheidsproblematiek

Begeleiding met hond

De begeleiding met hond is ontstaan vanuit een passie met honden en een passie om kinderen te laten ontwikkelen in deze maatschappij. Door deze twee te combineren gebeuren er in begeleidingstrajecten hele bijzondere dingen, waar vooral het zelf ervaren centraal staat. Juist door het inzetten van de hond kun je het kind dan anders benaderen.
Binnen deze begeleiding staat het spiegelen met honden centraal. Spiegelen met honden heeft betrekking op communicatie, motivatie en je eigen rol. Spiegelen betekent eigenlijk het onbewuste gedrag bewust maken door een spiegel voor te houden. De honden staan metafoor voor deze spiegel.

Ouders

Als een kind problemen ervaart dan ben je daar als ouder zeer bij betrokken. Je gaat aan jezelf twijfelen. IE Quest kan hierbij ondersteuning bieden.

Niets is zo kwetsbaar als het gevoel dat je als ouder het wel allemaal goed doet. Ouders van hoogbegaafde kinderen maken van alles mee vaak niet de allerleukste zaken. Binnen de ouderbegeleiding is er de mogelijkheid om verdriet een plek te geven, maar ook om heel praktisch te worden en de irritaties binnen het gezin op te lossen.

Vaak herkennen ouders na verloop van tijd hun eigen problematiek in die van hun kinderen. Het verwerken en het opnieuw geven van een plek van al die onverklaarbare ervaringen is mogelijk in een begeleidingsvorm bij IE Quest.

Groepen

 – Wij bieden meerdere vormen van begeleiding in groepsverband aan:

 • Denk Quest
 • Self Quest
 • WLS Quest
 • Mind Quest – Boy Quest – Girl Quest – Jongeren Quest
 • TOM Quest
 • Doe Quest
 • Game Quest

Het doel binnen de vormen van groepsbegeleiding is gericht op het leren omgaan met je talenten en je beperkingen, zodat het kind kan opgroeien tot een fijn en blij mens en zich kan handhaven in de maatschappij. Binnen deze groepstrajecten staat de omgang en samenwerking met ontwikkelingsgelijken voorop. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van een hoogbegaafd kind.

Individueel gerichte begeleiding/ behandeling kan ook plaatsvinden binnen een groepssetting, omdat er op deze wijze gewerkt kan worden aan de hulpvraag van een kind binnen de sterkte van de groep (peers – ontwikkelingsgelijken). We werken op basis van Gedragsmodificatie – Psycho-educatie – Psychologische/ psychosociale behandeling / begeleiding.

Denk Quest

Eén van de bijzondere begeleidingstrajecten binnen IE Quest. Deze vorm van begeleiding is uniek in de regio. Aanpassing van de leerstof binnen passend onderwijs is in een school mogelijk tot op zekere hoogte. Het kan dus van belang zijn dat enerzijds in school een aangepast leertraject gevolgd wordt en anderzijds naast school ruimte is voor /ingezet wordt op de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan een of meerdere dag(-deel/delen) niet naar school voor het volgen van lessen in een andere taal, Spaans – Chinees – wiskundig denken – muziek – schaken en samenwerken met ontwikkelingsgelijken en ruimte voor specifieke individuele behandeling / begeleiding.

Samenwerking met ouders maakt hier onderdeel van uit. Ouders kunnen thuis ook de ruimte bieden voor: – creatief denken/ out of the box bevorderen – eigen verantwoordelijkheid aansturen – interactief samen met school.

Binnen de verschillende behandelings-/begeleidingsvormen zijn de aandachtspunten op groeps- en/of individueel niveau: Leren leren, leren denken, leren zijn; Filosoferen om lenig te worden in je hoofd, om je in andere meningen te kunnen verplaatsen, om je te kunnen verbazen en verwonderen, om dingen eens van een andere kant te bekijken; Moeilijker en complexer werk om tegen je grenzen aan te lopen, om te ervaren hoe het is als iets niet direct lukt, om te leren stapjes te maken en na te denken over de aanpak van een moeilijke taak;

Samenwerkingsopdrachten om te leren naar elkaar te luisteren, kritisch naar elkaars ideeën te zijn en daar samen over te overleggen; Om te leren dat jouw zin niet altijd doorgedreven kan worden, maar ook om te leren dat jouw idee gehoord mag worden; Denkvaardigheden (Sternberg) om je hersenen te blijven prikkelen en succesvol te ontwikkelen: analytisch, creatief en praktisch denken; Meervoudige intelligentie (Gardner) om verschillende vaardigheden en hersengebieden te ontwikkelen: logisch-mathematisch, verbaal-linguïstisch, muzikaal-ritmisch, lichamelijk kinesthetisch, interpersoonlijk, intrapersoonlijk, visueel-ruimtelijk en natuurlijk-ecologisch;

De kracht in jezelf: hoe kan JIJ zelf jezelf verder helpen om je capaciteiten die je hebt meegekregen te kunnen ontwikkelen tot goede prestaties. Welke persoonlijke leerdoelen kan jij stellen om je evenwichtig te ontwikkelen? Hoe kan ik sterk staan? Wat zijn mijn grenzen en van de ander?; Een groei mindset kan je hierbij verder helpen en is essentieel!

WLS Quest (Werk- en leerstrategieën)

Voor het Voortgezet Onderwijs bieden wij een specifiek traject aan, vergelijkbaar met de Denk Quest. Deze training is gericht op het plannen van huiswerk en het maken en leren van het huiswerk. Zo wordt er gewerkt op basis van het huiswerk dat ze van school meekrijgen aan die vakgebieden waarbij ze problemen ondervinden.

Het leren toepassen van de juiste leer- en werkstrategieën spelen binnen deze training een belangrijke rol. Deze doelgroep (jongeren) vergt een specifieke manier van omgaan, waarbij humor een belangrijke rol kan spelen om hun te bereiken en hem/haar inzicht te geven in wat ze zelf denken nodig te hebben om te kunnen leren. Het ontdekken van wie ze zijn (identiteitsontwikkeling) is essentieel om bereid te zijn of open te kunnen staan voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en motivatie binnen hun ontwikkelingsproces. Het is een bewustwordingsproces op zichzelf.

Varianten van de WLS Quest spreken dan ook voor zichzelf:
wij leren soms
wij lezen soms
wij luisteren soms…

Mind Quest

Deze training is gebaseerd om de vaste denkbeelden (fixed mindsets) van de kinderen bij te sturen. Door de vaste denkbeelden die de kinderen hebben, zoals ik ben toch dom en niemand vind mij leuk, kunnen ze moeite hebben met het leggen van contacten met andere kinderen. Ze hebben een ander beeld van vriendschappen en denken op hun eigen manier. Daarnaast voelen ze dingen piekfijn aan en kunnen ze dit moeilijk een plaats geven. Dit geldt ook voor mensen waar ze volledig doorheen kunnen prikken en kunnen inschatten.

De informatie die bij hun binnen komt kan zo heftig zijn dat ze hier zelf niet mee om kunnen gaan. Vaak zijn deze processen voor hun nog niet bewust, maar voelen ze zich ziek met vage hoofd- en buikpijnklachten. Dit komt door hoogsensitiviteit.

Hierdoor voelen ze hun eigen grenzen niet of moeilijk aan en kunnen ze over de grenzen van anderen heen gaan. Tijdens de training leren de kinderen naar de grenzen van zichzelf en anderen luisteren en hoe ze zich kunnen beschermen tegen te veel invloeden van buitenaf.

Verder kunnen kinderen moeite hebben met het verwerken van de talige wereld door hun eigen beeldvorming. Ze zien hun eigen beeld bij een woord, verhaal en kunnen dit moeilijk vertalen in de geschreven of verbale taal waar ze dagelijks mee in aanraking komen.

Dit heeft vaak onzekerheid, frustraties of boosheid en vermijding tot gevolg. Ze voelen zich niet begrepen. De kinderen leren hiervoor de juiste handvatten te gebruiken, waardoor ze deze verbanden beter kunnen leggen, sneller kunnen werken en sociaal emotioneel beter in hun vel komen.

Door de koppeling tussen beelddenken, hoogsensitiviteit te maken gaan ze sociaal emotioneel beter functioneren en worden ze gemakkelijker in het leggen van contacten met anderen.

Hoogbegaafde kinderen zijn anders en voelen zich anders. Ze ervaren dat de wereld om hen heen vol onbegrip is. Het is voor hun een leefwereld die onveilig is, waarin ze gepest of uitgesloten worden, waarin ze zich maar liever aanpassen of juist opstandig worden. Als kind weet je niet meer wie je bent en hoe je zijn mag.

Het uitgangspunt binnen deze training is gericht op het kijken naar het kind zelf: het kind mag zichzelf zijn en heeft als doel de kinderen tussen ontwikkelingsgelijken te laten ervaren wie ze zijn én dat ze mogen zijn wie ze zijn. Door de kinderen inzicht te geven in hoogbegaafdheid kunnen ze hiermee leren omgaan.

Hierbij spelen communicatie, sociale omgang en sociale interactie een belangrijke rol. De uitzonderingspositie die hoogbegaafde kinderen binnen een groep vaak innemen wordt hierin besproken en kinderen wordt geleerd hiermee om te gaan. We leren het kind inzicht te krijgen in sociale vaardigheden en contacten met anderen (wederzijds sociaal begrip). Ze leren door herkenning en erkenning hoe ze in een groep sociale contacten kunnen opdoen, waardoor hun gevoel voor sociale competentie zich uitbreidt en ze een positiever zelfbeeld ontwikkelen.

Hoogbegaafde kinderen hebben over het algemeen een goed sociaal inzicht, goede sociale vaardigheden en beschikken over een zeer goede cognitie.
Het is juist een van de kenmerken van hoogbegaafdheid dat deze kinderen al op jonge leeftijd zeker hun mening durven te geven, zo ook kritiek leveren.
Volwassenen vinden dit meestal zeer storend. Zelf weten ze hun plaats alleen niet te vinden. Ze leren eerder dan leeftijdsgenoten na te denken over zichzelf en anderen en zeker ook over levensvragen. Een sociale vaardigheidstraining voor hoogbegaafde kinderen gaat dus veel meer de diepte in en is meer gericht op de specifieke problemen waar deze kinderen tegenaan lopen.

Plaatsing binnen onze sociale vaardigheidstraining heeft dus als uitgangspunt: plaatsing tussen ontwikkelingsgelijken. Binnen zo’n setting leren ze hoe ze in een groep sociale contacten kunnen opdoen, daardoor breidt het gevoel voor sociale competentie zich uit en ontwikkelt het kind een positiever zelfbeeld.

Voor het eerst komen ze kinderen tegen, die hetzelfde denken en voelen. Ze zijn niet meer zo anders en bovenal ze worden begrepen. Op deze wijze kunnen ze leren zichzelf te aanvaarden als een competent persoon, die er zijn mag.

Centraal binnen de kindercursus staat het werken volgens de methode “SOVA Quest”, ontwikkeld door drs. Winny Bosch-Sthijns en is het resultaat van meerdere jaren ervaring en onderzoek. De training is gebaseerd op een interventieprogramma ontwikkeld voor kinderen vanaf 4 tot 16 jaar met sociale en/of emotionele problemen in relatie tot hun hoogbegaafdheid.

De verhalenlijn heeft betrekking op een stad in het dierenbos. De dieren hebben elk hun eigen specifieke kenmerken. Ze werken en handelen primair vanuit deze kenmerken. Voor hoogbegaafde kinderen is het prettig zich te kunnen identificeren met een dier. De dieren bieden inzicht in hun eigen gedrag.

Als je deze kenmerken herkent bij het betreffende diersoort, biedt dit de mogelijkheid om zo te zijn als dit dier. Door de posities die de dieren innemen krijg je inzicht in menselijke relaties. Het dier biedt je een beeld. Het staat verder van je af, waardoor het niet als bedreigend ervaren wordt door de kinderen. Dit maakt deze vorm van therapie erg bruikbaar binnen sociale contexten en het werken met kinderen.

De cursus gericht op ‘het jonge kind’ werkt met de vier basisgevoelens: blij, boos, bang en verdrietig, waarbij centraal staat het herkennen van gevoelens bij jezelf en anderen, deze te benoemen en de opgedane inzichten toe te passen binnen de dagelijkse omgang met anderen.

De cursus gericht op het oudere kind gaat in op het zelfbeeld: Wie ben ik? Het is meer gericht op het kunnen omgaan met gevoelens, waarbij respect, waardering, kritisch zijn en jezelf kunnen verdedigen onderwerpen van gesprek zijn. We gaan dieper in op sociale interactie, die zowel verbaal als non verbaal kan zijn. Hierbij staat centraal hoe dicht laat ik iemand bij me of kan ik een ander benaderen.

Senz Quest

De Senz training is een training gericht op hoogsensitieve kinderen. Tijdens deze training wordt er aandacht besteed aan het om leren gaan met jezelf. De nadruk hierbij ligt op het ontdekken van je eigen grenzen en van het ontdekken van de grenzen van de ander, hoe moet/ kun je hiermee omgaan.

Het leren omgaan met de overprikkeling en de zoektocht naar de eigenwaarde spelen een belangrijke rol binnen de training. Door hieraan te werken komen de kinderen achter hun eigen kracht/ identiteit en leren ze hierop vertrouwen en voortbouwen.

Hoogsensitieve en (hoog)begaafde kinderen

Als een hoogsensitief kind ook hoogbegaafd is, is dat een voordeel in de begeleiding van het kind. Hoogsensitieve kinderen zijn buitengewoon goed in staat te abstraheren en te reflecteren op zichzelf en hun hoogbegaafdheid. Veel beter dan hoogbegaafde kinderen die niet hoogsensitief zijn, zien zij de mogelijkheden en onmogelijkheden van hun hoogbegaafd zijn. Zij zullen in de begeleiding heel snel dingen oppikken en daardoor minder lange intensieve begeleiding nodig hebben.

Eigenlijk is dat niet zo gek: een hoge sensitiviteit is te verbinden met een sterk ontwikkeld zenuwstelsel. Als die prikkels in de hersenen dan ook nog goed verwerkt worden, kunnen die leiden tot iets waar je weer wat mee kunt doen (creativiteit), kun je al gauw spreken over een zeer begaafd of getalenteerd mens.

Tijdens de cursus wordt er aandacht besteed aan opdrachten uit de methode “Ho, tot hier en niet verder…!” ontwikkeld door Jooske Kool (www.uiteigenbeweging.nl), deze methode wordt gebruikt in eigen toepassing. De methode “Ho, tot hier en niet verder…!” bevordert de psychosociale weerbaarheid van kinderen vanuit een houding van respect en meerzijdige partijdigheid en op basis van bewegen, spel, fantasieoefeningen en focussen. Daarbij wordt de methode aangevuld met energie oefeningen, geleide fantasie (visualisaties), ontspanningsoefeningen en eventueel BrainGym.

TOM Quest

Het begrip TOM “Theory of Mind” heeft betrekking op de cognitieve vaardigheid aan jezelf en anderen gedachten, gevoelens, ideeën en intenties toe te schrijven en op basis daarvan te anticiperen op het gedrag van anderen. Het verwerven van deze vaardigheid lijkt een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van sociaalvaardig gedrag bij kinderen.

Bij IE Quest kan een specifieke begeleiding/ behandeling gegeven worden al dan niet in groepsverband onder ontwikkelingsgelijken gericht op hoogbegaafdheid en autisme.

De training heeft het meeste effect in groepsverband door de groepsdynamiek, maar het is zeker mogelijk om individueel de training te geven wat als voordeel heeft dieper op de problematiek van het kind in te gaan.

Tijdens de training wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de bouwstenen daar waar de kinderen uitgevallen waren. Tevens wordt er rekening gehouden met het disharmonisch profiel (de kloof), waarvan de minder goed ontwikkelde kant gestimuleerd wordt om de kloof te kunnen verkleinen. Als afsluiting van de les wordt er via de huiswerkopdracht de koppeling gemaakt van het geleerde naar de praktijk.

Doe Quest

In deze training worden verschillende activiteiten aangeboden tijdens de vakantieperiodes.

Het doel dat tijdens de training centraal staat is dat de kinderen zich vanuit hun creativiteit leren ontwikkelen onder Peers. Ze leren samen te werken met elkaar. Hierbij spelen de tips die ze elkaar geven een belangrijke rol aangestuurd door de begeleider.

Ze leren inzien dat ze ondanks dat ze slim zijn ook tegen problemen kunnen aanlopen en hoe ze deze op kunnen lossen. Het leren omgaan met frustraties wanneer iets niet lukt speelt hierbij een belangrijke rol. Ze leren op deze momenten de problemen niet uit de weg te gaan maar juist op een goede manier (nadenken, stap voor stap bekijken) op te lossen. Op deze manier leren ze samen de juiste leer- en denkstrategieën toepassen. Er is tijdens de training aandacht voor de psychosociale ontwikkeling van elk kind.

De activiteiten worden in groepsverband gegeven voor kinderen en jongeren. Het zijn kleine groepjes van minimaal 4 tot maximaal 8 personen. Op deze manier kunnen de kinderen ook gerichte aandacht krijgen wanneer ze tegen een probleem aanlopen en kan er meteen oplossingsgericht bekeken worden hoe het probleem aangepakt kan worden.

De thema’s die aan bod komen zijn:

 • Tekenen, Origami;
 • Denkspellen;
 • Koken;
 • Rune tekenen;
 • Japans tekenen;
 • Techniek;
 • Een spel ontwerpen en maken;
 • Filosofie.

Game Quest

In ontwikkeling is een groepsactiviteit waarin allerlei vormen van spellen (denkspellen – bordspellen – computerspellen) kortom games centraal staan.
Deze groepsbegeleiding heeft als uitgangspunt het samen gamen met Peers en het leren omgaan met de uitdaging, het winnen en verliezen, maar zeker ook het houden van mate hierin.