Tel. +3143-2086000 info@iequest.nl
Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk Onderzoek bij IE Quest

De door Bosch-Sthijns ontwikkelde sociale vaardigheidstraining ‘SOVA Quest’ heeft centraal gestaan voor de studie naar effectmeting (Wathiong, 2007), in samenwerking met de Universiteit Maastricht.
In deze studie wordt het effect onderzocht van deze sociale vaardigheidstraining aan de hand van de volgende vraagstelling:

“Wat is het effect van de sociale vaardigheidstraining voor hoogbegaafde kinderen, ontworpen door Bosch, op de psychopathologische symptomen en het zelfbeeld van hoogbegaafde kinderen van 4 tot 12 jaar?”.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het zelfbeeld van de kinderen in de behandelingsgroep, in tegenstelling tot de kinderen in de controlegroep, significant verbeterde. Het merendeel van de ouders geeft aan dat de problemen van het kind na het volgen van de training verminderd zijn, te zien door een significante daling van de gerapporteerde impact van de problemen. Ook de leerkrachten bevestigen dit door een significante daling in emotionele problemen, hyperactiviteit en totale problematiek. De leerkrachten geven teven aan dat ze een toename van sociaal gedrag waarnemen. Tot slot toont het huidige onderzoek aan dat de kinderen na het volgen van de training beter in staat zijn om emoties te herkennen en te benoemen. Bovendien blijken zij beter oplossingsgericht te kunnen denken.

Daarnaast heeft IE Quest meegewerkt aan een andere onderzoeksvraag, die gekoppeld is aan het Pilotproject Hoogbegaafde Zorgleerling te Maastricht. In samenwerking met de Universiteit Maastricht is er een psychometrische analyse uitgevoerd om wetenschappelijk het concept Signaleringslijst Hoogbegaafde Zorgleerling te valideren.

Verder is IE Quest betrokken geweest bij het volgende onderzoek/project:
onderzoek naar overgang van basis naar voortgezet onderwijs in samenwerking met C.P.S. (CPS biedt advies, begeleiding, coaching, publicaties en trainingen voor het totale onderwijsveld en draagt bij aan innovatieve ontwikkelingstrajecten op het gebied van onderwijs) en S.L.O. (Stichting voor de Leerplanontwikkeling).

Momenteel start IE Quest een onderzoek/effectmeting van de bovenschoolse plusgroepen in opdracht van MozaLira te Maastricht in samenwerking met de Universiteit Maastricht (U.M. Gezondheidswetenschappen).